Trường hợp công chức được nâng lương trước thời hạn trước khi nghỉ hưu

Khoản 2 Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV quy định về điều kiện nâng lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức, người lao động trước khi nghỉ hưu như sau:

 

Date : 26-09-2022
Tags:

Bài viết liên quan