Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thi “Người tuyên truyền pháp luật giỏi” Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức năm 2017

           CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                            Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

                               CĐCS TRƯỜNG CAO ĐẲNG       

                                      CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

                                Số: 60/KH-CNTĐ-CĐ                                                                        TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2017

 

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP

Tổ chức Hội thi “Người tuyên truyền pháp luật giỏi”

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức năm 2017

 

Căn cứ Kế hoạch số 3080/KH-GDĐT-CĐGD ngày 22 tháng 08 năm 2017 về Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thi “Người tuyên truyền pháp luật giỏi” ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố năm 2017;

Công đoàn cơ sở trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi “Người tuyên truyền pháp luật giỏi” Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức năm 2017 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật các vấn đề liên quan đến các chế độ, chính sách, quyền lợi của đội ngũ CBGVNV, các văn bản luật mới có hiệu lực từ năm 2017;

- Nhằm tạo điều kiện cho ĐVCĐ, đội ngũ cán bộ pháp chế, giáo viên dạy pháp luật trong nhà trường nâng cao kỹ năng tuyên truyền, sáng tạo nhiều mô hình, hình thức Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL);

- Giới thiệu, chia sẻ, học tập các hình thức tuyên truyền pháp luật, giảng dạy tích hợp lồng ghép trong bộ môn Pháp luật cho HSSV.

-  Tìm ra các mô hình, hình thức sáng tạo của đội ngũ cán bộ công đoàn phụ trách công tác chính sách pháp luật, ĐVCĐ phụ trách công tác pháp chế, ĐVCĐ là giáo viên dạy pháp luật khi thực hiện công tác PBGDPL trong nhà trường;

- Thực hiện đúng chủ trương, đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của ngành Giáo dục và Đào tạo; nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường. Thực hiện tốt công tác PBGDPL trong nhà trường, đáp ứng nhiệm vụ trọng tâm của trường và của ngành.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, THỂ LỆ HỘI THI

1. Đối tượng

Cán bộ công đoàn phụ trách công tác chính sách pháp luật, ĐVCĐ phụ trách công tác pháp chế, Giảng viên dạy pháp luật tại nhà trường.

2. Nội dung: 

Luật Thi đua khen thưởng, Bộ Luật lao động năm 2012, Luật Viên chức năm 2010, Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Luật Công đoàn năm 2012, Hiến pháp năm 2013, Luật  phòng, chống tham nhũng; Biển, đảo Việt Nam; về an toàn, vệ sinh thực phẩm, Luật giao thông đường bộ, văn hoá học đường; Luật Trẻ Em, Quy chế dân chủ cơ sở…

3. Thể lệ Hội thi:

- Ban tổ chức đăng bộ đề thi tại Z:\THONG BAO\Thong Bao Cong Doan Truong\Hoi thi NTTPL Gioi nam 2017\De Thi.

- Bài thi gồm 2 phần. Trắc nghiệm: 30 câu (30 điểm); Tự luận: 1 câu (70 điểm).

- Yêu cầu đối với bài dự thi:

+ Bài dự thi thể hiện trên giấy A4, theo mẫu của Ban tổ chức.

+ Bài dự thi phải trả lời đầy đủ các câu hỏi của cuộc thi; trình bày sạch sẽ, rõ ràng, đánh số trang theo thứ tự. Ban Tổ chức (BTC) khuyến khích bài thi mở rộng sáng tạo, có tranh, ảnh minh họa.

+ Phía trên bài dự thi phải ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, dân tộc, nơi cư trú, cơ quan, đơn vị công tác, số điện thoại liên lạc hoặc địa chỉ email của người dự thi (theo mẫu).

- Công đoàn cơ sở chấm bài dự thi và chọn 2 (hai) bài thi có kết quả cao nhất gửi Công đoàn Giáo dục Thành phố.

4. Thời gian nộp bài dự thi: Bài dự thi gửi về Cô Tuyền P.TTPC trước 11g00 ngày 19/09/2017. Nếu quá thời gian qui định, BTC không nhận bài dự thi của những đơn vị nộp trễ.

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

- Bài chọn để gởi tham gia cấp Ngành:                 300.000 đ

- Bài viết được công nhận kết quả:                                    100.000 đ;

(Sử dụng kinh phí công đoàn)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban Tổ chức:

- Ông Tôn Thất Tín – Chủ tich CĐCS:                                             - Trưởng Ban

- Bà Đinh Thị Bắc – P. Trưởng Khoa KHCB                                   - Phó Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền - Văn thư CĐ                                 - UV Thư ký

2. Phân công:

- BCH công đoàn tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức, lập dự trù kinh phí, tổ chức hội thi, chuẩn bị tốt các nội dung, hình thức tổ chức Hội thi đạt kết quả cao.

- Tổ Giáo dục chính trị và Pháp luật – Khoa Khoa học cơ bản mời Ban giám khảo, hỗ trợ chuyên môn.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi “Người tuyên truyền pháp luật giỏi” Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức năm 2017, kính trình Đảng ủy, Hiệu trưởng thông qua và phê duyệt.

 

T/M ĐẢNG ỦY

PHÓ BÍ THƯ

(đã ký)

 

Phạm Ngọc Tường

( PHÓ HIỆU TRƯỞNG)

 

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

         

                                        (đã ký)

 

Tôn Thất Tín

 

 

 

Nơi nhận:

-          Đảng ủy (bc);

-          K. KHCB

-          Các Tổ CĐ;

-          Lưu.

 

 

 

 

Date : 05-10-2017
Tags:

Bài viết liên quan