Thông báo về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu Ban Thanh tra Nhân dân - Nhiệm kỳ 2018-2020

Thông báo về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu Ban Thanh tra Nhân dân - Nhiệm kỳ 2018-2020 (Xem chi tiết).

Date : 18-10-2018
Tags:

Bài viết liên quan