Thông báo về kết quả Hội thi tìm hiểu với chủ đề "Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Một nhân cách lớn" - Cấp cơ sở năm 2018.

Thông báo về kết quả Hội thi tìm hiểu với chủ đề "Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Một nhân cách lớn" - Cấp cơ sở năm 2018 (Xem chi tiết).

Date : 03-08-2018
Tags:

Bài viết liên quan