Thông báo về kết quả giới thiệu nhân sự tổ chức bình chọn, tuyên dương "Người cán bộ Công đoàn của chúng tôi" cấp cơ sở năm 2018

Thông báo về kết quả giới thiệu nhân sự tổ chức bình chọn, tuyên dương "Người cán bộ Công đoàn của chúng tôi" cấp cơ sở năm 2018 (Xem chi tiết).

Date : 25-06-2018
Tags:

Bài viết liên quan