Thông báo về kết quả bình chọn, giới thiệu tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và “Người tốt, việc tốt” năm 2018

Thông báo về kết quả bình chọn, giới thiệu tập thể, cá nhân thực hiện tốt  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và “Người tốt, việc tốt” năm 2018 (Xem chi tiết).

Date : 28-03-2018
Tags:

Bài viết liên quan