Thông báo về công tác ứng cử, đề cử nhân sự bầu Ban Thanh tra nhân dân - Nhiệm kỳ 2018-2020.

Thông báo về công tác ứng cử, đề cử nhân sự bầu Ban Thanh tra nhân dân - Nhiệm kỳ 2018-2020 (Xem chi tiết).

Date : 27-09-2018
Tags:

Bài viết liên quan