Kế hoạch tiếp Đoàn kiểm tra thuộc Công đoàn Ngành Giáo dục đến kiểm tra khảo sát thực tế hoạt động CĐCS năm học 2018-2019

Kế hoạch tiếp Đoàn kiểm tra thuộc Công đoàn Ngành Giáo dục đến kiểm tra khảo sát thực tế hoạt động CĐCS năm học 2018-2019 (Xem chi tiết).

Date : 21-03-2019
Tags:

Bài viết liên quan