CƠ CẤU TỔ CHỨC

DANH SÁCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ỦY VIÊN BCH - NHIỆM KỲ 2017-2020

 

Chủ tịch

Điện thoại

Email

Bà Lưu Thị Thu Hương

0908551989

luuhuongkhcb@tdc.edu.vn

- Nhiệm vụ: Phụ trách chung, theo dõi công tác Tổ chức, Thi đua khen thưởng và Tài chính Công đoàn.

Phó Chủ tịch

Điện thoại

Email

Ông Thang Phát Đông

0932122751

phatdong@tdc.edu.vn

- Nhiệm vụ: Phụ trách công tác tuyên giáo, báo cáo chung của Công đoàn, các hoạt động phong trào và tuyên truyền An toàn và bảo hộ lao động.

- Phụ trách Tổ Công đoàn:

 1. Khoa Du lịch và Khoa Tiếng Hàn.
 2. Phòng Tổ chức – Nhân sự và Phòng Tài chính – Kế toán.

Ủy viên

Điện thoại

Email

Ông Bùi Ngọc Triều

0975989510

buingoctrieu83@tdc.edu.vn

- Nhiệm vụ: Phụ trách hoạt động phong trào.

- Phụ trách Tổ Công đoàn:

 1. Khoa Quản trị kinh doanh.
 2. Khoa Công nghệ thông tin.

Ủy viên

Điện thoại

Email

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy

0918650717

thanhthuy9179@gmail.com

- Chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Trưởng ban Thanh tra nhân dân.

- Phụ trách Tổ Công đoàn:

 1. Phòng Hành chính - Tổng hợp.
 2. Trung tâm đào tạo Nguồn nhân lực và Hợp tác doanh nghiệp.

Ủy viên

Điện thoại

Email

Bà Nguyễn Thị Diễm Ý

0903937137

yntdiem@tdc.edu.vn

- Chức vụ: Trưởng Ban nữ công.

- Nhiệm vụ: Thực hiện chế độ chính sách đối với Nữ và phát động phong trào thị đua "Phụ nữ hai giỏi" và "Gia đình nhà giáo văn hóa".

- Phụ trách Tổ Công đoàn:

 1. Khoa Khoa học cơ bản.
 2. Khoa Tiếng Anh.

Ủy viên

Điện thoại

Email

Bà Trần Thị Ngọc Dung

0902993344

ngocdung@tdc.edu.vn

- Nhiệm vụ: Phụ trách công tác tài chính, chế độ chính sách cho Đoàn viên.

- Phụ trách Tổ Công đoàn:

 1. Phòng Kế hoạch – Vật tư và Trung tâm Truyền thông và TVTS.
 2. Khoa Cơ khí chế tạo máy.

Ủy viên

Điện thoại

Email

Ông Nguyễn Văn Dũ

0942672233

nguyenvandu@tdc.edu.vn

- Nhiệm vụ: Phụ trách công tác phát triển Đoàn viên Công đoàn, giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng và tuyên truyền An toàn và Bảo hộ lao động.

- Phụ trách Tổ Công đoàn:

 1. Khoa Tài chính – Kế toán.
 2. Khoa Điện - Điện tử. 

Ủy viên

Điện thoại

Email

Ông Lê Quốc Chiến Tâm

0989989973

chientam@tdc.edu.vn

- Nhiệm vụ: Phụ trách công tác văn thư Công đoàn và Website Công đoàn.

- Phụ trách Tổ Công đoàn:

 1. Phòng Thanh tra - Pháp chế và Phòng Khoa học Công nghệ.
 2. Phòng Đảm bảo chất lượng và Phòng Quản lý đào tạo.

Ủy viên

Điện thoại

Email

Ông Đặng Mạnh Sơn

0933296736

sondm@tdc.edu.vn

- Nhiệm vụ: Phụ trách công tác thi đua khen thưởng.

- Phụ trách Tổ Công đoàn:

 1. Phòng CT Chính trị - HSSV và Trung tâm Thông tin - Thư viện.
 2. Khoa Công nghệ tự động và Khoa Cơ khí Ô tô.

 

DANH SÁCH TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017-2020

STT

HỌ VÀ TÊN

TỔ CÔNG ĐOÀN

GHI CHÚ

1

Hồ Trung Hậu

Phòng Tổ chức – Nhân sự và Phòng Tài chính – Kế toán

 

2

Lê Thị Hoàng Yến

Trung tâm đào tạo Nguồn nhân lực và Hợp tác doanh nghiệp

 

3

Ngô Quốc Việt

Phòng Đảm bảo chất lượng và Phòng Quản lý đào tạo

 

4

Cao Thị Thái Oanh

Phòng Kế hoạch – Vật tư và Trung tâm Truyền thông và TVTS

 

5

Phan Tấn Giỏi

Phòng CT Chính trị - HSSV và Trung tâm Thông tin - Thư viện

 

6

Ngô Hoàng Thủy

Khoa Công nghệ tự động và Khoa Cơ khí Ô tô

 

7

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Khoa Quản trị kinh doanh

 

8

Nguyễn Ngọc Cẩm Tú

Khoa Công nghệ thông tin

 

9

Trần Thị Tùng

Khoa Tài chính - Kế toán

 

10

Nguyễn Phát Lợi

Khoa Điện – Điện tử

 

11

Nguyễn Thanh Tuấn Anh

Khoa Khoa học cơ bản

 

12

Trương Thị Vân

Khoa Tiếng Anh

 

13

Lồ Quang Hương

Phòng Hành chính - Tổng hợp

 

14

Trần Thị Tâm

Phòng Thanh tra - Pháp chế và Phòng Khoa học Công nghệ

 

15

Lê Thị Ánh Nguyệt

Khoa Du lịch và Khoa Tiếng Hàn

 

16

Hoàng Võ Anh Tuấn

Khoa Cơ khí Chế tạo máy