Bộ Nội vụ nêu 5 giải pháp thực hiện cải cách tiền lương đồng bộ từ 01.7.2024

Một trong những nhóm giải pháp để cải cách chính sách tiền lương được Bộ Nội vụ nêu là trình cấp có thẩm quyền thông qua danh mục vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã.

Bộ Nội vụ nêu 5 giải pháp thực hiện cải cách tiền lương đồng bộ từ 1.7.2024
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: Văn phòng Quốc hội

 

Hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa có báo cáo bổ sung, làm rõ một số vấn đề về thực hiện Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về giám sát chuyên đề, chất vấn; Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết kỳ họp thứ 4 thuộc lĩnh vực Nội vụ.

Trong đó, Bộ Nội vụ đề cập tới nội dung cải cách tiền lương theo yêu cầu tại Nghị quyết số 27/NQ-TW ngày 21.5.2018.

Theo đó, Chính phủ đã báo cáo Ban Cán sự đảng Chính phủ để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương, báo cáo Quốc hội về kết quả và lộ trình cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Từ ngày 1.7.2023, đã tăng mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng/tháng (tương ứng tăng 20,8%).

Về thuận lợi khi thực hiện cải cách tiền lương, Bộ Nội vụ cho biết, đã bố trí đủ nguồn ngân sách để triển khai đồng bộ cả 06 nội dung của chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW; đồng thời đảm bảo mức lương thấp nhất của khu vực công bằng mức lương thấp nhất bình quân vùng của khu vực doanh nghiệp; đời sống của người hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách Nhà nước được cải thiện; hạn chế tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc hoặc chuyển việc từ khu vực công sang khu vực tư; tạo động lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; góp phần làm trong sạch và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị...

Về khó khăn, Bộ Nội vụ cho biết, Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21.5.2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đã xác định cải cách chính sách tiền lương từ năm 2021. Tuy nhiên, do bối cảnh kinh tế thế giới và Việt Nam có nhiều khó khăn, đặc biệt là chịu tác động năng nề của đại dịch COVID-19 dẫn đến khó khăn trong việc bố trí nguồn ngân sách Nhà nước để thực hiện chính sách cải cách tiền lương.

Việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị “là giải pháp căn bản mang tính tiền đề để thực hiện cải cách tiền lương” làm cơ sở xây dựng bảng lương mới vẫn đang trong quá trình hoàn thiện...

Việc thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với người giữ chức vụ lãnh đạo phức tạp do ở nhiều bậc lương cũ, ngạch, chức danh nghề nghiệp khác nhau xếp vào một mức lương chức vụ mới... dẫn đến có người cao hơn, có người thấp hơn (phải bảo lưu chênh lệch để bằng mức hiện hưởng).

 

Tránh lợi dụng tăng lương để tăng giá làm mất cân đối thị trường

Về giải pháp chủ yếu để thực hiện cải cách chính sách tiền lương đồng bộ, kịp thời vào thời điểm từ ngày 1.7.2024, Bộ Nội vụ nêu 5 giải pháp chính.

Một là, trình cấp có thẩm quyền thông qua danh mục vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã.

Hai là, tập trung triển khai Nghị quyết của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV về cải cách chính sách tiền lương ngay sau khi được Quốc hội thông qua.

Ba là, thực hiện các giải pháp tài chính để tạo nguồn bảo đảm thực hiện cải cách chính sách tiền lương bền vững; xây dựng quy định về cơ chế quản lý tiền lương mới của khu vực công trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bốn là, tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và giảm số lượng người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách Nhà nước; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo làm cơ sở để thực hiện chế độ tiền lương mới.

Năm là, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo đồng thuận xã hội, các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị về cải cách chính sách tiền lương; đặc biệt, tránh lợi dụng tăng lương để tăng giá làm mất cân đối thị trường.

 

https://laodong.vn/thoi-su/bo-noi-vu-neu-5-giai-phap-thuc-hien-cai-cach-tien-luong-dong-bo-tu-172024-1263586.ldo

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG (BÁO LAO ĐỘNG)

(Nguồn: http://www.congdoan.vn/tin-tuc/thoi-su-487/bo-noi-vu-neu-5-giai-phap-thuc-hien-cai-cach-tien-luong-dong-bo-tu-172024-842765.tld)

Date : 07-11-2023
Tags:

Bài viết liên quan